ŘÁD TANEČNÍHO KLUBU


Taneční kurz

se skládá z 12 lekcí, které jsou rozděleny na 9 lekcí vyučovacích, 2 prodloužené a závěrečný večer - věneček. Délka 1 lekce je 135 minut (3 vyučovací hodiny) a je rozdělena na 2 části přestávkou v délce 15 minut. Odpolední lekce jsou tedy od 16:30 do 19:00 hodin a večerní lekce od 19:30 do 22:00 hodin.

Legitimace

účastníka kurzu je dokladem opravňujícím k návštěvě kurzu. Při každé návštěvě lekce se účastníkovi zaznamenává účast. Průkazka je vydána účastníkovi po zaplacení kurzovného následující lekci. V případě ztráty požádá účastník kurzu o vydání duplikátu. Průkazka slouží účastníkovi kurzu jako vstupenka na závěrečný večer.

Řádná docházka

je v zájmu účastníka, nenavštívené hodiny nejsou z kurzovného odečítány. Je-li to možné, bude účastníkovi kurzu nabídnut náhradní termín výuky. Není možné odcházet v průběhu výuky.
Ve výjimečných případech je odchod možný se souhlasem vyučujícího, přičemž předčasný odchod
je zaznamenán do docházky. V průběhu výuky není vhodné používat mobilní telefon.

Účastníkovi kurzu

nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v účasti kurzu. Kurzovné lze vrátit pouze na základě žádosti účastníka s podpisem rodičů z důvodu dlouhodobé nemoci doložené lékařským potvrzením nebo přestěhování, které znemožňuje návštěvu kurzu. Stornovací poplatek činí 30% kurzovného + počet navštívených lekcí.

Po příchodu

do tanečního kurzu si účastníci odloží svrchní oděv a tašky do šaten, přezují se do společenské obuvi. V šatně nenechávejte cenné věci!!!

Občerstvení

je o přestávce zajištěno v baru v přísálí. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a návykové látky před i během výuky. Ve všech prostorách tanečního klubu platí přísný zákaz kouření. Je zakázáno navštěvovat před a v průběhu tanečních hostinská zařízení v okolí tanečního klubu.

V průběhu

tanečního kurzu je pořízena barevná fotografie tanečního kurzu profesionálním fotografem. Taneční klub natáčí oficiální DVD závěrečného večera zpracované filmovým studiem,
na prodloužených a závěrečném večeru za licenční poplatek 300 Kč.

Vhodné oblečení

je pro účastníky kurzu podmínkou, chtějí-li se účastnit lekce, příp. jiné akce taneční školy.

Dívky - šaty, halenky, sukně, společenské kalhoty apod. Boty s pevnou patou jsou nutností
(ne nazouváky)!!!

Chlapci - společenský oblek nebo vhodně sladěné sako a kalhoty doplněné košilí, kravatou nebo motýlkem. Doporučujeme měkkou a pohodlnou společenskou obuv. Bílé rukavičky jsou u chlapců nezbytné (možno zakoupit v tanečním klubu)!!!

Platební řád

Obchodní podmínky

Přihláška do kurzu (elektronická ,písemná či osobní) je závazná. Přihlášku do kurzů pro děti
a juniory (3 až 15 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Taneční škole Šárky Milarové (dále jen TŠ ) k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu nebo e-mailu adresovaného do sídla společnosti.

Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu
s platebními údaji. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného (případně zálohy).

V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti . Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit.

Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.

Pokud se Váš kurz hradí v 1. lekci v hotovosti, jsou přihlášením všechny formality až do zahájení kurzu vyřízeny, kurzovné uhradíte u prezence před úvodní lekcí.

Stornovací podmínky

Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně zasláním e-mailu na :

olomoucka.tanecniklub@seznam.cz .

Při stornování přihlášky před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku.

  1. U základních tanečních kurzů pro mládež činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu do 20 dnů před jeho zahájením 50% zálohy, při odhlášení 19 dnů a méně před začátkem kurzu činí 100 % zálohy.

  2. U všech ostatních kurzů TŠ činí stornopoplatek při odhlášení z kurzu 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného, při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu činí 80 % kurzovného.

Datem stornování se rozumí datum doručení stornovacího e-mailu do TŠ Šárky Milarové.

Po zahájení kurzu se záloha ani kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením se rozumí datum první lekce kurzu uvedený v rozpisu lekcí.

Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
O udělení výjimky a vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo při léčení vážného úrazu účastníka, které trvá do konce kurzu, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Udělení výjimky v tomto případě závisí na posouzení TŠ Šárky Milarové a účastník kurzu na ni nemá nárok. Stornovací poplatek v tomto případě činí poměrnou část za proběhnuté lekce zvýšenou o 30% administrativních nákladů.

Pokud je stornovaný kurz hrazen dárkovým poukazem TŠ Šárky Milarové, není možné vrácení kurzovného.

Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je TŠ Šárky Milarové oprávněna kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly TŠ. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se TŠ Šárky Milarové vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši.

TŠ Šárky Milarové je ve výjimečných případech oprávněna změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je TŠ povinna oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany TŠ Šárky Milarové.

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany Taneční školy Šárky Milarové, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky nebo na vrácení kurzovného.


Hrubé porušení tanečního řádu může vést až k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení kurzovného!!!